Przedszkole Nr 334 im. "Jasia i Małgosi"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 334 > Menu Podmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP strony przedszkola https://przedszkole334.bip.um.warszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-13.

Strona ta jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Katarzyna Pawlik, kpawlik@edu.um.warszawa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 834 71 57.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Przedszkola prowadzi jedno wejście z podjazdem dostosowanym dla osób na wózkach, ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. 
 2. Budynek jest dwupoziomowy - dostępna jest winda dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w korytarzach są wydzielone strefy kontroli (dostęp przez domofon)
 3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. Na terenie przedszkola znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osoby niepełnosprawnej
 5. W głównej poczekalni znajduje się ogólnodostępne WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 
 
Wprowadził Bratek A. 13-02-2020
Aktualizujący Rzap Anna 19-02-2020
Zatwierdzający Pawlik Katarzyna 19-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-02-2020
Liczba odwiedzin: 90
Rejestr zmian